ONYX Zlín o.p.s.

Adresa: Gahurova 1563/5
Zlín, 760 01

E-mail: info@onyxzlin.cz


Otevřeno

K centrum

PONDĚLÍ:   8:30- 12:00    13:00- 18:00

ÚTERÝ:      8:30- 12:00    13:00- 16:00

STŘEDA:    8:30- 12:00    13:00- 18:00

ČTVRTEK:  8:30- 12:00    13:00- 16:00

PÁTEK:       8:30- 12:00    13:00- 16:00

Streetwork Zlín

V dopoledních hodinách Po, St: 10.00- 12.00

V odpoledních hodinách Po-Pá: 14.00- 18.00

 

                                         

Zásady poskytování služby

Harm reduction

Termín "harm reduction" znamená minimalizaci škod. Jedná se o minimalizaci negativních bio-psycho-sociálních dopadů, které vznikají v důsledku užívání drog. 
 

Public health

Public health znamená ochranu veřejného zdraví před šířením škodlivých jevů ve společnosti (HIV, AIDS, Hepatitidy typu B, C), jedná se o specifickou podobu minimalizace škod. 
 

Nízkoprahovost

Další zásadou je možnost čerpat službu bez písemných podkladů (doklady, doporučení lékaře apod.). Také se snažíme, aby služba byla pro uživatele dobře dostupná v prostoru a čase. Klienti nemusí před vstupem do KC abstinovat a ani to není podmínkou pro jeho opakované navštěvování. Pro vstup do zařízení a využívání jeho služeb není potřeba žádné písemné doporučení. Minimálním kritériem pro poskytnutí služby je uvedení věku klienta (rok narození), respektování pravidel KC a poskytnutí informací týkající se užívané látky (jakou návykovou látku klient/klientka užívá, popř. jak dlouho a jakým způsobem).
 

Anonymita

Poskytnutí možnosti čerpat službu anonymně je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi klientem a pracovníky zařízení. V anonymitě mohou zůstat jak klienti, tak rodiče, přátelé či partneři nebo příbuzní uživatelů či závislých. Anonymita pomáhá v maximální míře eliminovat možnost stigmatizace.
 

Individuální přístup

Služby jsou poskytovány klientům na základě jejich individuálních potřeb. Protože každý člověk je jedinečný (svým uvažováním, svými schopnostmi atd.), nelze používat u všech uživatelů drog stejné techniky, intervence či způsoby léčby. 
 

Respektování svobodné vůle

Klademe důraz na to, aby klient měl možnost volby. Je nezbytné respektovat ji, pokud jde o postup řešení problému i jeho cíl. Klient má právo rozhodnout se pro abstinenci nebo pro život s drogou. I když neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Klientům pomáháme rozumět jejich rozhodnutím, což znamená konfrontovat je se zodpovědností za svůj život. 
 

Veřejná přístupnost

Služby kontaktního centra jsou přístupné všem klientům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav (vyjma takového stavu, který zcela vylučuje možnost službu poskytnout) a socioekonomické možnosti. 
 

Bezplatnost

Veškeré základní poskytované služby jsou bezplatné. 
 

Flexibilita

Služba reaguje na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám klientů a drogové scény. Služba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.
 

Dodržování práv klientů

Klienti se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto je důležité vytvořit podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení.
 

Soulad s platnou legislativou

Služba je poskytována v souladu s platnými zákony a souvisejícími předpisy. 
 

Soulad s interními materiály organizace 

Zaměstnanci a další osoby podílející se na provozu zařízení jednají v souladu s Vnitřními předpisy organizace, Etickým kodexem zařízení a Operačním manuálem zařízení.