Řešení vážné životní situace oddlužením

Hodně lidí je v situaci, kdy jsou dlužníky, a i když se snaží splácet, tak nejsou schopni ani během mnoha let své veškeré dluhy splatit. A samozřejmě, že dluhy během té doby rostou. Také mnoho lidí ztrácí potřebnou motivaci k vykonávání legálního zaměstnání. Nemohou nalézt ani cestu k domluvě s věřiteli. A právě tehdy dochází k situaci, že doplácí nejen dlužník, ale také i věřitelé. A tady se nabízí pomoc, a to šance na oddlužení.
sevřená peněženka
Pojem oddlužení se dá vysvětlit, že dojde k zastavení růstu dluhů a splátky dlužníka budou spravedlivě rozdělené mezi všechny přihlášené věřitele. Jedná se tedy o institut oddlužení, který přináší šanci pro dlužníky. Ale pozor. Jedná se o ty dlužníky, kteří svou situaci nemohou zvládnout vlastními silami, ale mají velkou snahu své dluhy splácet.
Jak na to?Dlužník by měl vyhledat bezplatnou pomoc dluhové poradny, nebo i občanské poradny. Tito odborníci pomohou jednak se zmapováním všech dluhů, ale i s tvorbou rodinného rozpočtu. Ten vychází ze všech čistých příjmů, jako jsou mzda, příjmy z brigád, sociální dávky a naopak, shrne všechny měsíční výdaje. To znamená peníze za nájem, služby, školné, oblečení. A nakonec odborníci pomůžou i s podáním návrhu na oddlužení, který se podává na předepsaném formuláři. Místem jeho podání je krajský soud podle místa bydliště dlužníka.
muž má prázdné kapsy
Podpis na formuláři musí být ověřen a součástí jsou také přílohy. K těm například patří Výpis z rejstříku trestů, ten nesmí být starší tří měsíců. Dalšími přílohami jsou doklady o příjmech osoby dlužníka, protože v návrhu oddlužení musí být doloženo, že dlužník má příjem, ze kterého bude své oddlužení plnit. Dokládá se tedy pracovní smlouva, která by měla být ideálně na dobu neurčitou. Důležité je také předložit dokumenty od všech dluhů, pokud již byly dluhy žalovány, dlužník doloží rozsudek, popřípadě usnesení o soudem nařízené exekuci a také předloží aktuální výši dlužné částky.